0 بازسازی یادمان مصدّق - تهی‌گور دکتر محمّد مصدّق

بازسازی یادمان مصدّق

تلاش‌ برای بازسازی یادمان دکتر مصدّق در گورستان ابن بابویه به روایت رسانه‌ها