0 به شهادت عکس - تهی‌گور دکتر محمّد مصدّق

به شهادت عکس

بزرگداشت شهدای سی‌ام تیر ۱۳۳۱ و رونمایی یادمان و تهی‌گور دکتر محمّد مصدّق در گورستان ابن بابویه